Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางสาวสุมาณี ณ อัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมในปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกองคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ กองสวัสดิการแรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมในปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ และจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติการภาครัฐ (Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:03 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดกรประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนายสุวิทยา  จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวของจาก สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กองบริหารการคลัง และสำนักงานเลขานุการกรม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) จำนวน 15 คน การจัดประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ เพื่อทราบ 1. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560) และ 2. การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 01:09 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
No images
ป้ายโฆษณา
แผนที่การเดินทาง
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру