Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

แนวทางการประกวดกิจกรรม ๕ส

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (24455-01.pdf)24455-01.pdfที่ รง 0501.2/ว00193 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด46 Kb756
Download this file (24455-02.pdf)24455-02.pdfที่ รง 0501.2/ว0009 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เรียน ผอ.สำนัก ผอ.กอง หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง (ยกเว้นสำนักตรวจราชการกรมฯและ กพร.) ผอ.สรพ. 1-10 และผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 11-1243 Kb767
Download this file (24455-03.pdf)24455-03.pdfนโยบาย 5ส กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน61 Kb1422
Download this file (24455-04.doc)24455-04.docเกณฑ์การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส107 Kb7002
Download this file (24455-05.pdf)24455-05.pdfสรุปขั้นตอนการทำลายเอกสาร82 Kb2212
Download this file (24455-06.doc)24455-06.docแนวทางการประกวดกิจกรรม ๕ส147 Kb1183

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2015 เวลา 09:03 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

(.. ๒๕๕๖- .. ๒๕๖๑)

วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการ

ระบบราชการไทยมุ่งเน้นพัฒนาการทำงานเพื่อประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับขีดสมรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการทำทำงานกับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่น่าเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (คู่มือยุทธศาสตร์ปี2556-2561.pdf)คู่มือยุทธศาสตร์ปี2556-2561.pdfคู่มือยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๑)10356 Kb38

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 สิงหาคม 2013 เวลา 04:18 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
No images
ป้ายโฆษณา
แผนที่การเดินทาง
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру