วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายสุวิทยา  จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายนางสาวสุมาณี ณ อัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานบริการ และกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะทำงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากหน่วยงานในส่วนกลาง สรพ.1-5 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทบทวน และปรับปรุงกระบวนงานบริการ และกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2017 เวลา 10:02 น.)