เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดกรประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนายสุวิทยา  จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวของจาก สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กองบริหารการคลัง และสำนักงานเลขานุการกรม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) จำนวน 15 คน การจัดประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ เพื่อทราบ 1. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560) และ 2. การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 01:09 น.)