Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

เกี่ยวกับ ก.พ.ร.

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวสุมาณี ณ อัมพร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางนงนุช ทิพย์เกษร

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวกัญญาวดี วิสัย

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวมยุรินทร์ บุญพิทักษ์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวรุ่งนภา คำบุดษิ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นางสาววิษารักษ์ ผลภาษี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพรนภัส เอกวรรณัง

นักวิชาการแรงงาน

นายฐานันดร์ ธูปะจร

พนักงานขับรถยนต์

 


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2016 เวลา 01:00 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โดยเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ เป็นผู้ประสานงานและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารภายในกรม การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ การปรับกลไกวิธีการบริหารราชการ การปรับกลไกวิธีการบริหารราชการ วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมของข้าราชการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม

(3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานภายในกรม

และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย

***กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2552***

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2015 เวลา 02:31 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
No images
ป้ายโฆษณา
แผนที่การเดินทาง
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру