การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรอันเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรเพื่อรองรับการเป็นข้าราชการในระบบราชการ 4.0

Post on 18 มิถุนายน 2562
by Asdg
ฮิต: 167

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรม
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
โดยมีวัตถุประสงค์ในการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรอันเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรเพื่อรองรับการเป็นข้าราชการในระบบราชการ 4.0
โดยผลการประชุม พบว่าวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรของกรมต้องการคือ “เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส คนในองค์กรมีความสุข
ความผูกพัน ทำงานระบบพี่น้อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่องค์กรมีสมรรถนะสูง เน้นผลลัพธ์และการบริการที่เป็นเลิศ
มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพรองรับระบบดิจิทัลทุกรูปแบบ” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จำนวน 50 คน ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ