นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะในการหารือการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

Post on 12 กรกฎาคม 2562
by Asdg
ฮิต: 102

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เป็นหัวหน้าคณะในการหารือการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

พร้อมด้วย นางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนกองนิติการ ผู้แทนกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 8 ท่าน