การเข้าร่วมงานประกาศรางวัลและประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation Award and Framework)

Post on 25 กรกฎาคม 2562
by Asdg
ฮิต: 60

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมาย นางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

เข้าร่วมงานประกาศรางวัลและประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation Award and Framework)

ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรงุเทพฯ