ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

Post on 31 กรกฎาคม 2562
by Asdg
ฮิต: 73

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร  ชั้น ๕  โดยมีผู้ตรวจราชการกรม (นางอุดมลักษณ์ สอนสารี) เป็นประธานการประชุม และนางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงาน