ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนทางดิจิทัล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2562

Post on 13 สิงหาคม 2562
by Asdg
ฮิต: 63

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนทางดิจิทัล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีผู้ตรวจราชการกรม นายมโนชญ์ แสงแก้ว เป็นประธานการประชุม และนางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ พิจารณาการจัดทำสถาปัตยกรรม (Enterprise Architecture : EA) ในทุกกระบวนงานบริการของกรมฯ เพื่อนำไปจัดทำระบบการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล และพิจารณากระบวนงานบริการต้นแบบเพื่อดำเนินการนำร่องการให้บริการแบบดิจิทัล