การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนทางดิจิทัลกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 3

Post on 20 กันยายน 2562
by Asdg
ฮิต: 25

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนทางดิจิทัลกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายมโนชญ์  แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานการประชุม และนางสาวสุวดี  ทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ พิจารณาความสมบูรณ์ของร่างสถาปัตยกรรมองค์กร (EA : Enterprise Architecture) ของบริการนำร่อง 6 งานบริการ และพิจารณาการดำเนินการจัดทำรายงานกฎหมาย/ระเบียบที่ต้องปรับปรุงรองรับการให้บริการทางดิจิทัล และรายงานข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น