การประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและการพัฒนาองค์กรและการมอบรางวัลมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ

Post on 24 กันยายน 2562
by Asdg
ฮิต: 43

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 -16.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ได้จัดการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและการพัฒนาองค์กรและการมอบรางวัลมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) และการประเมินผลการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 กองบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ตึกสำนักงานประกันสังคม โดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายวิวัฒน์  ตังหงส์) เป็นประธาน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวสุวดี  ทวีสุข) เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ระดับดีเด่น จำนวน 6 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดี จำนวน 44 หน่วยงาน