การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ราชการ 4.0 ( PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Post on 24 ธันวาคม 2562
by Asdg
ฮิต: 39

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางโสภา  เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ราชการ 4.0 ( PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี  วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 และจัดทำผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงาน PMQA และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีจักริน  อึ้งตระกูล กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์ PMQA 4.0