เข้าร่วมประชุมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตามแนวทางของธนาคารโลก (Doing Business) เรื่อง "Citizen insight กุญแจสู่การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ" ธนาคารโลก

Post on 10 มกราคม 2563
by Asdg
ฮิต: 90

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดี กสร. มอบหมาย น.ส.สุวดี ทวีสุข ผอ.กพร.และเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
ในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตามแนวทางของธนาคารโลก (Doing Business) เรื่อง "Citizen insight กุญแจสู่การอำนวยความะดวกในการประกอบธุรกิจ"
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
ซึ่ง สำนักงาน กพร. ได้มีการนำเสนอ ดังนี้
1. Citizen Insight Trends 2020 and Citizen Insight Tools
2. Social Listening, Research and Analyst for Citizen Insight
เป็นการใช้เครื่องมือที่มีอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ช่วยวิเคราะห์ความต้องการเชิงลึก (Insight) ของลูกค้าหรือผู้รับบริการ เพื่อใช้ปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ
และตอบสนองต่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ