ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2563

Post on 22 มกราคม 2563
by Asdg
ฮิต: 27

  เมื่อวันที่ 20 -21 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธาน และนางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นเลขานุการ โดยสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการประเมินสถานะของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการ เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)