การนิเทศ ติดตามการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกรม ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

Post on 11 กุมภาพันธ์ 2563
by Asdg
ฮิต: 43

วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับมอบหมายจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ น.ส.สุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น.ส.มยุรินทร์ บุญพิทักษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ น.ส. ทิพย์ผกา เลิศชมภู นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายธงชัย มณีโชติ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นิเทศ ติดตามการดำเนินการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ในการดำเนินการพัฒนา คุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา