การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)

Post on 19 กุมภาพันธ์ 2563
by Asdg
ฮิต: 46

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. นางสาวสุวดี  ทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับมอบหมายจากอธิบดี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กสร. ณ ห้องประชุมชั้น 13 สพม.

     เพื่อจัดทำบทสรุปผู้บริหาร และรายงานผลการพัฒนาองค์กร (Application Report) รองรับกรณีที่ กสร. และผ่านการประเมินรอบที่ 1 จากการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ PMQA (รายหมวด) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในหมวด 1 การนำองค์กร และหมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนัก กอง ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PMQA และมีความรู้ ความเข้าใจในงานตามภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบ จำนวน 20 คน โดยมีนายนีรนาท นักดนตรี ผู้มีความเชียวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้