Big Cleaning Day ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Post on 17 มีนาคม 2563
by Asdg
ฮิต: 18

วันที่ 17 มีนาคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกิจกรรม Big CLeaning Day ป้องการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยร่วมกันทำความสะอาด เครื่องใช้และอุปกรณ์การทำงาน โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ ประตูทางเข้าห้องทำงาน พร้อมทั้งจัดเตรียม เจลล้างมือแอลกอฮอลล์เพื่อใช้ป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อ