การปรับปรุงโครงสร้าง

Post on 21 มิถุนายน 2560
by Asdg
ฮิต: 2461

การปรับปรุงโครงสร้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                  

                   เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... ซึ่งมีผลให้กรมฯ มีโครงสร้างเปลี่ยนไปจากโครงสร้างเดิม ดังนี้

                   Æ ราชการบริหารส่วนกลาง   มีหน่วยงานระดับกองเพิ่มขึ้น ๗ หน่วยงาน ทำให้กรมฯ มีหน่วยงาน ในส่วนกลางทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย

กลุ่มตรวจสอบภายใน     เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองขึ้นตรงต่ออธิบดี

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองขึ้นตรงต่ออธิบดี

สำนักงานเลขานุการกรม

กองคุ้มครองแรงงาน

. กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

(เป็นกองใหม่ แยกภารกิจออกจากสำนักคุ้มครองแรงงาน)

กองความปลอดภัยแรงงาน

(โอนภารกิจงานส่งเสริม และงานวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ไปให้ สสปท.)

กองนิติการ

กองบริหารการคลัง

(เป็นกองใหม่ แยกภารกิจออกจากสำนักงานเลขานุการกรม)

กองการเจ้าหน้าที่

๑๐กองสวัสดิการแรงงาน

๑๑สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

๑๒สำนักแรงงานสัมพันธ์

๑๓. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑

(เป็นกองใหม่ แยกภารกิจออกจากสำนักคุ้มครองแรงงาน)

๑๔. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒

(เป็นกองใหม่ แยกภารกิจออกจากสำนักคุ้มครองแรงงาน)

๑๕. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓

(เป็นกองใหม่ แยกภารกิจออกจากสำนักคุ้มครองแรงงาน)

๑๖. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔ 

(เป็นกองใหม่ แยกภารกิจออกจากสำนักคุ้มครองแรงงาน)

๑๗. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ 

(เป็นกองใหม่ แยกภารกิจออกจากสำนักคุ้มครองแรงงาน)

                   ในส่วนของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่  ปัจจุบันมี ๑๐ พื้นที่ กรมฯ ได้เห็นชอบให้ควบรวมพื้นที่ ๒ พื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่อให้เหลือ ๕ พื้นที่ตามกฎกระทรวงที่มีการแบ่ง   ส่วนราชการใหม่

                   นอกจากนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนัก เป็นกอง รวม ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองคุ้มครองแรงงาน และกองความปลอดภัยแรงงาน  ซึ่งเป็นไปตามมติการประชุมของสำนักงาน ก..ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานที่มีการแบ่งงานของ “สำนัก” เดิม เป็น  ๒ ส่วนราชการขึ้นไป ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “กอง” ส่วนสำนักงานเลขานุการกรม ได้กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๑ ซึ่งกำหนดให้กรม กระทรวง ทบวง    แบ่งส่วนราชการโดยมีสำนักงานเลขานุการกรม กอง หรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  และสำนักงาน ก.ได้แจ้งว่า การเปลี่ยนชื่อจาก “สำนัก” เป็น “กอง” หรือชื่ออื่นตามแนวทางที่  ก..กำหนด โดยไม่มีการปรับบทบาทภารกิจ  ไม่มีผลกระทบต่อตำแหน่งที่ผ่านการประเมินคุณภาพงานตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่กำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงแล้ว

                   Æ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

                   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๗๖ จังหวัด

                   ขณะนี้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (001.pdf)001.pdfสาระสำคัญของการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคฯ335 kB
Download this file (18001.PDF)18001.PDFกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ63 kB