Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดกรประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนายสุวิทยา  จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวของจาก สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กองบริหารการคลัง และสำนักงานเลขานุการกรม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) จำนวน 15 คน การจัดประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ เพื่อทราบ 1. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560) และ 2. การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 01:09 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายสุวิทยา  จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายนางสาวสุมาณี ณ อัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานบริการ และกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะทำงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากหน่วยงานในส่วนกลาง สรพ.1-5 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทบทวน และปรับปรุงกระบวนงานบริการ และกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2017 เวลา 10:02 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
sumanee.png
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру