การประชุมเพื่อคัดเลือกกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมในปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

Post on 13 กรกฎาคม 2560
by Asdg
ฮิต: 1103

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางสาวสุมาณี ณ อัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมในปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกองคุ้มครอบแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ และกองสวัสดิการแรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมในปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ และจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติการภาครัฐ (Thailand´s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน