การประชุมการพิจารณาผลคะแนนการประกวดรางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Post on 30 สิงหาคม 2560
by Asdg
ฮิต: 1120

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ พิรินยวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมพิจารณาผลคะแนนการประกวดรางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 17 คน การประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาผลคะแนนและตัดสินหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดเพื่อรับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 6 รางวัล ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลาง รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล หน่วยปฏิบัติ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล และรองชนะเลิศ 4 รางวัล รวม 5 รางวัล ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะได้จัดทำประกาศกรมเสนอท่านอธิบดีเพื่อลงนาม และจะประกาศผลให้ทราบทางเว็บไซต์กรม และเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหารต่อไป