018175
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
50
175
50
16771
3898
13263
18175

Your IP: 192.168.2.69
2017-11-19 00:42

การประชุมพิจารณาดำเนินการตามองค์ประกอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Post on 10 พฤศจิกายน 2560
by Asdg
ฮิต: 19

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางนงนุช ทิพย์เกษร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมพิจารณาดำเนินการตามองค์ประกอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกการพัฒนานวัตกรรมตามองค์ประกอบที่ 4.1 พิจารณาแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามองค์ประกอบที่ 4.2 ตลอดจนมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามตัวชี้วัดในองค์ประกอบประเมินส่วนราชการฯ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน