045516
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
336
246
900
43114
6319
6518
45516

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-20 20:15

กพร. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2560

Post on 13 พฤศจิกายน 2560
by Asdg
ฮิต: 91

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นางวลัยพร เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2560 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกการพัฒนานวัตกรรมตามองค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.1 และพิจารณาแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.2 ตลอดจนมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มติที่ประชุม มีดังนี้

     ♦ คัดเลือกการพัฒนานวัตกรรม ตามองค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม

             ◊ ระบบบริหารจัดการคำร้องที่ยื่นผ่าน Internet

     ♦ พิจารณาแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามองค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.2 ตาม Template  ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 

             1. พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการคำร้องที่ยื่นผ่าน Internet

             2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

             3. การปรับปรุง Application ตรวจแรงงานในระบบ Tablet

             4. การดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนให้ลูกจ้าง ในงานประมงทะเลเป็นแบบรายเดือนและกำหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทน โดยเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกจ้าง

             5. การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกโดยห้ามเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

             6. การขับเคลื่อนนวัตกรรมความปลอดภัยตามโครงการ Safety Thailand ในระดับจังหวัด

             7. การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง)

             8. การลดกระดาษ

             9. การประหยัดงบประมาณ

             10. การใช้ระบบสารสนเทศ

             11. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

             12. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

 ทั้งนี้  กำหนดส่งแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560