การประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานบริการ และกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Post on 18 มิถุนายน 2560
by Asdg
ฮิต: 900

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายสุวิทยา  จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายนางสาวสุมาณี ณ อัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานบริการ และกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะทำงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากทุกหน่วยงานในส่วนกลาง สรพ. 1-5 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทบทวน และปรับปรุงกระบวนงานบริการ และกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับภารกิจ พร้อมทั้งจัดทำขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงานบริการและกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ    การอำนวยความสะดวกฯ ให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน