การประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Post on 21 มิถุนายน 2560
by Asdg
ฮิต: 994

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยนายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กองบริหารการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) จำนวน 15 คน การจัดประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ เพื่อทราบ 1. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 28 กุมภาพันธ์ 2560) และ 2. การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2559 31 กรกฎาคม 2560) ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน