ประชุมโครงการการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

Post by Asdg
on 04 ธันวาคม 2560
ฮิต: 60

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการ

 

ประชุมโครงการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพิจารณาเกณฑ์ฯ การดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยการประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 6 เรื่อง คือ 1. การกำหนดชื่อโครงการ 2. แผนการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 4. การกำหนดกิจกรรม และเกณฑ์การประกวดฯ 5. การกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ และ 6. การกำหนดรางวัล ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร จะนำมติที่ประชุมครั้งนี้ เสนออธิบดีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

วิสัยทัศน์

Post by Asdg
on 21 มิถุนายน 2560
ฮิต: 1197