การประชุมเพื่อคัดเลือกกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมในปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

Post on 13 กรกฎาคม 2560
by Asdg
ฮิต: 1065