คู่มือสำหรับประชาชน

Post on 18 กันยายน 2560
by Asdg
ฮิต: 1454
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (07082558-01.doc)07082558-01.docการจดทะเบียนที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์75 kB
Download this file (07082558-02.doc)07082558-02.docการจดทะเบียนต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์69 kB
Download this file (07082558-03.doc)07082558-03.docการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง(สหภาพแรงงาน)83 kB
Download this file (07082558-04.doc)07082558-04.docการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร นายจ้าง (สมาคมนายจ้าง)85 kB
Download this file (07082558-05.doc)07082558-05.docการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (สหพันธ์แรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง สภาองค์การนายจ้าง)96 kB
Download this file (07082558-06.doc)07082558-06.docการจดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (ข้อบังคับสหภาพแรงงาน ข้อบังคับสหพันธ์แรงงาน ข้อบังคับสภาองค์การลูกจ้าง ข้อบังคับสมาคมนายจ้าง ข้อบังคับสหพันธ์ นายจ้าง ข้อบังคับสภาองค์การนายจ้าง)69 kB
Download this file (07082558-07.doc)07082558-07.docการจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ์แรงงาน กรรมการสภาองค์การลูกจ้าง กรรมการสมาคมนายจ้าง กรรมการสหพันธ์นายจ้าง กรรมการสภาองค์การนายจ้าง)71 kB
Download this file (07082558-08.doc)07082558-08.docการจดทะเบียนควบองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (ควบสหภาพแรงงาน ควบสหพันธ์แรงงาน ควบสภาองค์การลูกจ้าง ควบสมาคมนายจ้าง ควบสหพันธ์นายจ้าง ควบสภาองค์การนายจ้าง)107 kB
Download this file (07082558-09.doc)07082558-09.docการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน)68 kB
Download this file (07082558-10.doc)07082558-10.docการจดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน62 kB
Download this file (07082558-11.doc)07082558-11.docการจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ84 kB
Download this file (07082558-12.doc)07082558-12.docการจดทะเบียนจัดตั้ง สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ76 kB
Download this file (07082558-13.doc)07082558-13.docการจดทะเบียนข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ข้อบังคับสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ67 kB
Download this file (07082558-14.doc)07082558-14.docจดทะเบียนกรรมการลูกจ้างสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ71 kB
Download this file (07082558-15.doc)07082558-15.docจดทะเบียนกรรมการลูกจ้างสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ70 kB
Download this file (07082558-16.doc)07082558-16.docการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง(รัฐวิสาหกิจ)63 kB
Download this file (07082558-17.doc)07082558-17.docการตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน66 kB
Download this file (07082558-18.doc)07082558-18.docการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน100 kB
Download this file (07082558-19.doc)07082558-19.docการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน121 kB
Download this file (07082558-20.doc)07082558-20.docการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน123 kB
Download this file (07082558-21.doc)07082558-21.docการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ98 kB
Download this file (07082558-22.doc)07082558-22.docการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ117 kB
Download this file (07082558-23.doc)07082558-23.docการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน73 kB
Download this file (07082558-24.doc)07082558-24.docการขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคล ผู้ยื่นคำขอเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)119 kB
Download this file (07082558-25.doc)07082558-25.docการขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคลไม่เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)96 kB
Download this file (07082558-26.doc)07082558-26.docการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคล ผู้ยื่นคำขอเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)113 kB
Download this file (07082558-27.doc)07082558-27.docการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคลไม่เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)127 kB
Download this file (07082558-28.doc)07082558-28.docการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ81 kB
Download this file (07082558-29.doc)07082558-29.docการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย)70 kB
Download this file (07082558-30.doc)07082558-30.docการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย)72 kB
Download this file (07082558-31.doc)07082558-31.docการอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. ตามมาตรา 47 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 254180 kB
Download this file (07082558-32.doc)07082558-32.docให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีเงินกู้เกิน 5 ล้านบาท)93 kB
Download this file (07082558-33.doc)07082558-33.docให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท)93 kB
Download this file (07082558-34.doc)07082558-34.docการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทำงาน80 kB