การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

Post by Asdg
on 29 มิถุนายน 2560
ฮิต: 1529

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิบดี (นายสุเมธ มโหสถ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางในการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติของสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งการฝึกการจัดทำเอกสารเสนอผลงาน เทคนิควิธีการในการขอรับรางวัลฯ  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 คน วิทยากรโดย นายกิตติณัฐ  พนมฤทธิ์