Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดการประชุมการจัดการความรู้(KM) เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร  โดยมีผู้ตรวจราชการกรมฯ นายกิตติพงษ์  เหล่านิพนธ์ เป็นวิทยากร  ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจาก 9 หน่วยงานในกรม ได้แก่ สำนักตรวจราชการกรมฯ กลุ่มตรวจสอบภายใน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน สำนักงานเลขานุการกรม สำนักแรงงานสัมพันธ์ และกลุ่ีมพัฒนาระบบบริหาร รวมจำนวน50 คน

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2015 เวลา 07:55 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2558 เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหน่วยงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน พัฒนาสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศในการทำงาน ขจัดการสิ้นเปลืองของการใช้ทรัพยากรและลดต้นทุนขององค์กรรวมทั้งสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้รับบริการโดยผลการตรวจประเมิน พบว่า มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมฯกำหนดจำนวน 67 หน่วยงาน จำแนกเป็น รางวัลชนะเลิศ 17 หน่วยงาน รางวัลรองชนะเลิศ 19 หน่วยงาน และรางวัลชมเชย 31 หน่วยงาน ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 กันยายน 2558

กล่าวรายงานโดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวสุมาณี ณ อัมพร)


ภาพการรับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 17 หน่วยงาน

ภาพการรับรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 19 หน่วยงาน

ภาพการรับรางวัลชมเชย จำนวน 31 หน่วยงาน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2015 เวลา 07:43 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
sumanee.png
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру