เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินงานจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2  โดยนางสาวสุมาณี ณ อัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประธานที่ประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ของกรมเป็นไปด้วยความถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสำนักงาน ก.พ.ร.แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2017 เวลา 02:37 น.)