เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ครั้งที่ 4/2560 ห้องประชุม .นิคม จัทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) และเพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับการตรวจรับรองฯ ในเดือนเมษายน 2560

 

 


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2017 เวลา 10:12 น.)