เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นิเทศงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมแก้ไขปัญหาการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๙

 

 

ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 07 เมษายน 2017 เวลา 11:10 น.)