เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Fundamental Level Version 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ตรวจรับรองฯ โดย นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล นายนารถ จันทวงศ์  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. นางสาวสุภัสณี ดุลยเกษม นายประดิทัศน์  ประจนปัจจนึก

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2017 เวลา 12:03 น.)