Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

Knowledge Club

การบริหารราชการแนวใหม่ 1

การบริหารราชการแนวใหม่ 2

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2012 เวลา 09:22 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

­ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

­ พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2012 เวลา 09:22 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
sumanee.png
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру